برگزاری سمینار وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلام برگزاری سمینار« وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلام» آقای دکتر یوسفی راد مورخ 18/4/99 برگزارشد.

در ابتدای جلسه مدیر گروه از مراحل انجام طرح و نحوه تدوین پروژه و ارزیابی های گزارشی را ارائه نمود وسپس دکتر رضوانی ناظر علمی پروژه توضیحات لازم از ارزیابی و اصلاحات آن متذکر شدندکه عبارتند از: 1. بحث تمایز در طرح تقویت شده است.2. فزونی طرح ، وجود سه مکتب فلسفه سیاسی است.

در ادامه دکتر یوسفی راد دیدگاه خود را نسبت به طرح و چگونگی تدوین آن ارائه نموده که در ذیل می آید.                            

نویسنده از یک سو مواجه است با تاثیرپذیری های اساسی همه فلاسفه اسلامی در مقاطع مختلف، از وحی(قرآن و حدیث/نبی و امام) و آموزه های وحیانی در بنیانهای(معرفت شناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه (سرشت و جایگاه وجودی انسان)) . تاثیر پذیری هایی که برای آنها موجب اعتقادات مشترک تحت عنوان مبانی شده است. از سوی دیگر شرائط اندیشگی محیطی متفاوت، مسائل و رهیافت خاص و متفاوتی را در فهم از هستی و انسان و طریق کمال آن تولید کرده است.   از این رو با این سوال مواجه می شود که با وجود مشترکات مبنایی چه نوع وجوه تمایزی میان مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی می توان قائل شد؟

ادعا آن است که با توجه به؛ 1-تمایزات محیط فرهنگی و غیر فرهنگی که خاستگاه تاسیس این مکاتب بوده و مسائل خاصی را برای آنها تولید نموده است،

 2/1- مساله جمع عقل و وحی در ابتدا با پرسش فلسفی عام "امکان و عدم امکان جمع عقل و وحی" و مساله کیستی حاکم جامعه دینی با پرسش فلسفی خاص سیاسی "چه کسی باید حکومت کند؟" که محیط مذکور برای آنها تولید کرده است، محقق در پاسخ به سوالات مذکور و سوالات متفرع برآن دو قائل به تمایزگذاری رهیافتی آن مکاتب شده و در نتیجه قائل به تمایزات در نوع و تبیین و تحلیل مسائل می شود.  این تمایزات در کنار اشتراکات بطور تفصیلی در متن و بطور اجمالی در جداول آورده است تا عرضه آن به حوزۀ علم و دانش و با دریافت نظرات اهل نظر بیش از پیش مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و شفاف تر گردند.

محورهای اساسی تمایزگذاری در متن پروژه وجوه تمایز عبارتند از؛ الف: تمایز از حیث محیط بیرون تاریخی(محیط فکری و فرهنگی و سیاسی اجتماعی)(درون جهان اسلام و بیرون از آن) که در مقاطع مختلف با توجه به نوع پرسش های مطرح شده مساله خاصی را برای فیلسوفان مطرح نموده است. ب: تمایز در مساله ذهنی فلاسفه اسلامی در مقاطع مختلف که از محیط بیرونی دریافت و به خردورزی و پاسخ دادن به آن پرداخته اند شامل؛  1- جمع عقل و وحی در نزد فلاسفه مشایی  2- جمع و تقریب عقل و وحی و اشراق و کلام نزد فلاسفه تقریبی( نزد خواجه نصیر و پیروان او مثل قطب الدین شیرازی و جلال الدین دوانی و غیاث الدین دشتکی و ...) 3-جمع عقل و عشق نزد فلاسفه اشراق با نمایندگی سهروردی 4- تجمیع و ترکیب عقل و ذوق و عشق و کلام و نقل(قرآن و حدیث) با نمایندگی صدرالمتالهین ج: تمایز در نوع و تبیین مسائل مشترک دستگاه فکری و فلسفی سیاسی فیلسوفان اسلامی و خاص محییط.

جدولی که تهیه شده است جدول موارد کلی مشترکات مبنایی و تمایزات رهیافتی از معرفت شناسی و هستی شناسی و انسان شناسی و تمایزات در مسائل فلسفه سیاسی دستگاه مکاتب سه گانه می باشد. موارد ذکر شده از تمایزات این امکان را فراهم ساخته تا با وجود اعتقاد به مشترکات مبنایی، به تمایزات اساسی از حیث رهیافتی و از حیث نوع مسائل و تبیین آنها و از حیث نتایج عملی در محیط و زندگی سیاسی قائل شویم..در ادامهاعضای شورای علمی گروه تظرات خودشان را بیان نمودند.

 
منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 224
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما