انديشه سياسي آيةالله ميرزا محمدحسين نائيني
انديشه سياسي آيةالله ميرزا محمدحسين نائيني  پژوهشگر: عبّاس حيدري، قم: بوستان كتاب، چاپ دوم، 27000 ريال

موضوع اثر و اهميت آن:

موضوع اين پژوهش، توصيف انديشه سياسي نائيني است؛‌ به گونه اي كه مواد انديشه او نمايان تر و برجسته تر شود و در نگاهي تحليلي، زمينه براي استكشاف پيش فرض ها و بيان نتايج مترتب بر انديشه ايشان فراهم آيد. پژوهش حاضر به طور جدي و با خيره سري به سمت نقد و داوري انديشه سياسي نائيني نمي رود، بلكه ترسيم كاستي ها و ناراستي هاي نظري و عملي آن را در قلمرو پژوهش جداگانه اي مي-بيند.

برجستگي هاي اثر نسبت به آثار مشابه:

اين اثر در توصيف انديشه سياسي نائيني علاوه بر توجه به پيش-شرط هاي هرمنوتيكي و فضاي زماني قالب ذهني اي كه انديشه او مشكل گرفته است و علاوه بر نگاه بينارشته اي در مطالعه انديشه سياسي نائيني، سعي كرده تا از چشم انداز كلي تري مجموعه تأملات و آراي ايشان را در حوزه انديشه سياسي مورد توجه قرار دهد.

روش تحقيق و شيوه ارائه مطالب:

روش تحقيق اين اثر، آميزه اي از روش توصيف بالمعني الاعم همراه با بهره گيري از روش هرمنوتيكي است و روش مطالعه آن،‌ كتابخانه اي مي-باشد.

نتيجه اثر:

دستاورد كتاب حاضر اين است كه نائيني در حوزه انديشه سياسي در صدد بوده تا در مواجهه با مفاهيم جديد در گفتمان مدنيت غربي به بازسازي انديشه سياسي ديني بپردازد؛ بدين منظور او بين فرهنگ و تمدن غربي تمايز قائل شده است. نائيني، محتواي فرهنگ غربي را اتخاد نمي كند، ولي عوامل پويايي فرهنگ غرب را قابل اتخاذ مي داند. به اعتقاد وي، ما بايد جودت استنباط غربي ها را مورد توجه قرار دهيم و با تقويت روش استنباط، احكام سياسي را از منابع ديني خودمان استخراج كنيم. او براي علم اصول فقه اهميت بسياري قائل است و از همين منظر در صدد برمي آيد تا ملزومات نظام مشروطه را مشروعيت بخشد. در نگاه اول به نظر مي آيد كه نائيني نظام مشروطه را به همان گونه كه در غرب مطرح بوده، پذيرفته است، ولي با نگاه عميق تر مي توان دريافت وي حتي در تنبيه الامه نظام مشروطه از نوع غربي را برنمي تابد.

مباحث اصلي اثر:

اين كتاب در يك مقدمه و چهار فصل ارائه شده است. در فصل نخست، انديشه سياسي نائيني در چشم اندازي كلي مورد توجه قرار گرفته است. با عنايت به اين كه تأملات و آراي نائيني رنگ و روي فقه سياسي به خود گرفته اند،‌ فصل دوم و سوم به فقه سياسي او اختصاص يافته است و در فصل چهارم باتوجه به دغدغه هاي نائيني،‌ فرضيه هاي مصرح او در حوزه مناسبات سياسي، سازمان دهي شده اند.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1376
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما