انديشه سياسي طبرسي
انديشه سياسي طبرسي  پژوهشگر: محمداكرم عارفي، قم: بوستان كتاب، چاپ دوم، 21000 ريال
موضوع اثر و اهميت آن:

اثر حاضر، انديشه سياسي امين الاسلام فضل بن حسن طبرسي مؤلف تفسير مجمع البيان را مورد پژوهش قرار داده و ديدگاه هاي او را درباره مهم ترين مسائل و پرسش هاي سياسي – ديني بررسي مي كند.
در اهميت اين اثر مي توان گفت كه جامعه علمي ما با وجود بهره-گيري گسترده از مهم ترين اثر طبرسي كه تفسير مجمع البيان باشد، با افكار و انديشه هاي سياسي او آشنايي ندارد و اين در حالي است كه طبرسي به عنوان بزرگ ترين مفسر عصر خويش مي تواند داراي نظريه هاي ارزشمندي در حوزه انديشه سياسي نيز باشد، بنابراين اثر حاضر با طرح انديشه سياسي طبرسي توانسته است اين خلأ را پر كرده، دين پژوهان امروز را با انديشه سياسي طبرسي آشنا سازد.

برجستگي هاي اثر نسبت به آثار مشابه:

اثر حاضر در حد خود، اولين اثري است كه به بررسي انديشه سياسي طبرسي از زاويه جديد و متناسب با نيازها و ادبيات روز پرداخته و لذا از هر جهت مي تواند تازگي داشته باشد.

روش تحقيق و شيوه ارائه مطالب:

مطالب اين اثر پس از گردآوري از ميان انبوه مطالب غيرسياسي، براساس يك چارچوب پژوهشي و علمي جديدي انتظام يافته و به روز شده است و شايد مهم ترين ابتكارات به كار رفته در آن، رعايت نظم منطقي در چينش مطالب، جامعيت نسبي، بررسي نظام سياسي در دو عصر حضور و غيبت و بررسي وضعيت سياسي شيعه در عصر غيبت و چگونگي تعامل آن با نظام هاي موجود باشد.

نتيجه اثر:

در اين اثر مي توان به نتايجي دست يافت كه عبارت اند از:
1. احياي انديشه فضل بن حسن طبرسي به عنوان يكي از برجسته ترين عالمان قرن پنجم و ششم هجري؛
2. آشنا كردن نسل جاري با سير تفكر سياسي – ديني در قرن پنجم و ششم و ايجاد زمينه براي انجام مطالعات تطبيقي ميان سده هاي اوليه و ميانه هجري با دوران معاصر؛
3. با توجه به جايگاه طبرسي به عنوان مفسر و طرح بخش عمده اين مباحث در تفسير مجمع البيان، اين اثر مي تواند راه گشاي پژوهش هاي سياسي بيشتر در عرصه تفاسير و آيات قرآني و آراي مفسران نيز باشد.

مباحث اصلي اثر:

اثر حاضر از مقدمه، شش فصل و يك نتيجه گيري تنظيم شده است. فصل اول، به زندگي و زمانه طبرسي و دوران ها و فعاليت هاي گوناگون زندگي او پرداخته است. در اين فصل، شرايط فرهنگي و سياسي عصر طبرسي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
فصل دوم، به كلّياتي در انديشه سياسي طبرسي مانند انسان شناسي، روش شناسي و بيان تعريف و موضوع سياست و در نهايت رابطه آن با دين پرداخته است.
فصل سوم، حيات سياسي در عصر غيبت و شيوه هاي عمل سياسي – ديني شيعيان را بررسي كرده است.
در فصل چهارم، در مورد مسئله حكومت و دولت؛ از جمله ضرورت حكومت، انواع حكومت، عناصر دولت، اركان دولت، ساختار دولت و شيوه هاي تشكيل و مشروعيت دولت بحث شده است.
فصل پنجم، اختيارات و وظايف حكومت را در دو عرصه داخلي و خارجي بررسي كرده است. در اين فصل، مسائلي هم چون اهداف دولت ديني، رابطه آن با مردم و منابع مالي آن نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل ششم، نظام جور و نحوة تعامل شيعيان با آن و مباحثي مانند ويژگي حكومت جور، سياست مردم در برابر حكومت و جايگاه تقيه در اين نظام مورد بحث واقع شده اند.

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 966
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما