• اخبار
  • نشست و همایش
  • معرفی آثار
  • دسترسی سریع

به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
بیست و چهارمین نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و استقلال برگزار شد
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی بیست و چهارمین نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و استقلال توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار شد.
چهارشنبه ۱۸ مهرماه برگزار می شود؛
نشست علمی راهبرد کارآمدسازی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران
نشست علمی راهبرد کارآمدسازی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در تاریخ ۱۸/۷/۹۷ (چهارشنبه)، در تالار امام مهدی(عج) به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار امام مهدی(عج) برگزار می گردد.
در گفتگو با عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی مطرح شد؛
رسالت اصلی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دکتر اسفندیار: رسالت اصلی تأسیس این پژوهشگاه و اهداف آن تبیین معارف ناب اسلامی، پالایش دین از پیرایه‌های نادرست از جمود و الحاد، تدوین نظام‌مند اسلام و ارائه الگوهای کارآمد فردی و اجتماعی با جهان اسلام و توسعه و تعمیق و توانمندسازی علوم اسلامی است. از این رو پژوهشگاه به دنبال توانمندسازی علوم انسانی است؛ زیرا اگر علوم انسانی و ظرفیت‌های دین تقویت شود و و آثار و کتاب‌هایی در عرصه تخصصی نوشته شود، این مسأله سبب می‌شود که استادان دانشگاهیان کشور از این آثار بهره ببرند و زمینه را برای اسلامی سازی علوم انسانی و تقویت دانش اسلامی دانشجویان فراهم کنند.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
شست علمی انقلاب اسلامی و استکبار برگزار شد
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی بیستمین نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و استکبار توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار شد.
بروز شد؛
معرفی گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
گروه فلسفه سیاسی یکی از سه گروه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. نخستین فعالیت های این گروه به نیمه دوم دهه هفتاد شمسی مى رسد. می توان ادعا کرد که این گروه در زمان تأسیس، تنها گروه فلسفه سیاسی فعال و نخستین گروه فلسفه سیاسی در ایران به شمار می‌رود.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست انقلاب اسلامی و رشد و پیشرفت همه جانبه برگزار شد
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و رشد و پیشرفت همه جانبه (با تاکید بر رشد علمی، اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و ...) توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار گردید.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست انقلاب اسلامی و آزادی برگزار شد
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و آزادی توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار گردید.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست انقلاب اسلامی و توسعه فلسفه سیاسی برگزار شد
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و توسعه فلسفه سیاسی توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار گردید.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی برگزار گردید
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار گردید.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست ولایت فقیه و امامت و رهبری برگزار گردید
دوازدههمین نشست از سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با موضوع ولایت فقیه و امامت و رهبری با ارائه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر نجف لک زایی و دبیر علمی جناب آقای دکتر نصرتی برگزار گردید.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
هشتمین نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی برگزار گردید
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هشتمین نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار گردید.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
هفتمین نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و توسعه فقه سیاسی برگزار گردید
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هفتمین نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و توسعه فقه سیاسی توسط مرکز همکاری های علمی و بین الملل و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار گردید.
منتشر شد؛
مقاله ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان
مقاله ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان به قلم دکتر رضا عیسی نیا – هیات علمی گروه علوم سیاسی - در فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی منتشر گردیده است. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺗﻼش ﻛﺮده در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮیِ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰِ ﭘﺎﺗﻨﺎم- ﻳﻌﻨﻰ رژﻳﻢ ﻫـﺎی ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ- و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روشِ آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻰِ ﻧﻘﺸﻪ راه، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣﺴـﺄﻟﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـﻰ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﻬـﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﭘﺎﻳﺪاری ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﭼﻬـﺎر دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤـﺎد در ﺳـﻄﻮح ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ؛ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻄﺢ رﺟﺎل و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎﻳﻰ ﺑـﺮای ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻰ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟـﺪی ﺗـﺮی در ﺑﺨـﺶ ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی:
تغییرات جاری عربستان، روبنایی و برای اهدافی سیاسی است
دکتر شیخ حسینی با بیان این‌که منشأ تحولات کنونی عربستان را باید در عوامل داخلی و خارجی‌ای دنبال کرد که نظام سیاسی این کشور را به سمت پذیرش چنین تغییراتی سوق داده است؛ می‌افزاید: در سطح داخلی، این کشور با مجموعه‌ای از بحران‌های مشروعیت، مقبولیت، هویت، توزیع و… مواجه است و در فرآیند انتقال قدرت، نیازمند افزایش مقبولیت عمومی خود در رقابت با سایر رقباست و در سطح بین‌المللی با فشار افکار عمومی، نسبت به وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی و آزادی‌های مدنی مواجه است.
گزارشی از همکاری گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و قطب های فکری فرهنگی
از حدود بیش از 40 پروژه جاری در گروه علوم سیاسی بیش از نیمی از آنها (29 پروژه) مصوب قطب‎های فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی قم و بر اساس مساله محوری است.
اجلاسیه نهایی کرسی نظریه‌پردازی امنیت متعالیه برگزار شد
اجلاسیه نهایی کرسی نظریه‌پردازی امنیت متعالیه در روز پنج‌شنبه سوم خرداد 1397 برگزار گردید. در این اجلاسیه که با حضور ناقدین محترم آقایان دکتر محمد ستوده و دکتر قیصری و داوران محترم حجج اسلام آقایان دکتر پارسانیا، دکتر میراحمدی و آقای دکتر علی‌رضا صدرا برگزار گردید، حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر نجف لک‌زایی به ارایه نظریه امنیت متعالیه پرداختند. دبیری علمی جلسه را آقای دکتر رجبعلی اسفندیار به عهده داشتند.
به مناسبت سالروز بزرگداشت ملاصدرا برگزار می شود؛
دیدار با دکتر شریف لک زایی مؤلف کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتألهین
به مناسبت سالروز بزرگداشت ملاصدرا، هفدهمین جلسه دیدار با اصحاب قلم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با حضور دکتر شریف لک زایی مؤلف کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتألهین برگزار می شود. این دیدار قرار است در روز چهارشنبه 2 خرداد ساعت 11 الی 13 در محل فروشگاه نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شود. حضور برای کلیه مخاطبین آزاد می باشد
در کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی؛
مقاله آقای دکتر یزدانی مقدم مقاله برتر شناخته شد
صاحبان مقالات برتر در کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی با حضور آیت‌الله مکارم شیرازی تقدیر شدند. مقاله حجت اسلام والمسلمین دکتر احمدرضا یزدانی مقدم جزو مقالات برتر این کنگره شناخته شد.
در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب انجام شد؛
رونمایی از دو اثر پژوهشکدۀ علوم و اندیشۀ سیاسی
دو اثر جدید پژوهشکدۀ علوم و اندیشۀ سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به نام‌های «خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه» نوشتۀ دکتر علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و «تأملات فلسفۀ سیاسی در ایران معاصر» نوشتۀ دکتر مرتضی یوسفی راد، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ علوم و اندیشۀ سیاسی در غرفۀ مجمع ناشران انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب رونمایی شد.
معرفی آثار؛
کتاب المواطنة فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران
کتاب المواطنة فی الجمهوریة الاسلامیة فی ایران ترجمه کتاب جمهوری اسلامی ایران و شهروندی است که در بهار 1394 منتشر شده است.
با هدف شکست انحصار پیام‌رسان‌های غیرایرانی صورت گرفت؛
توقف فعالیت کانال تلگرامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ نشانی کانال‌های پژوهشگاه در پیام‌رسان‌های داخلی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به منظور رفع انحصار پیام‌رسان‌های غیرایرانی در فضای‌مجازی، فعالیت خود در پیام‌رسان تلگرام را متوقف کرد.
دبیر همایش حوزه انقلابی و رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی خبر داد؛
سند جامع حوزه انقلابی به زودی تدوین می شود
حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با برشمردن اهداف برگزاری همایش حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی از تدوین سند جامع حوزه انقلابی بعد از این همایش خبر داد.
صبح روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد؛
همایش علمی حوزه انقلابی؛ مسؤولیت های ملی و فراملی
همایش علمی یک روزه «حوزه انقلابی؛ مسئولیت های ملی و فراملی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه و برگزاری سه پنل تخصصی برگزار شد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در همایش حوزه انقلابی مطرح کرد؛
مهم‌ترین مؤلفه‌های حوزه انقلابی و وظیفه امروز حوزه
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی اعتقاد به ذاتی بودن سیاست در دین را به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه ها و شاخصه های حوزه انقلابی برشمرد.
در همایش حوزه انقلابی؛ مسئولیتهای ملی و فراملی انجام شد؛
رونمایی از منشورات همایش حوزه انقلابی
از مجموعه منشورات همایش حوزه انقلابی؛ مسئولیتهای ملی و فراملی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رونمایی شد.

به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست انقلاب اسلامي و توسعه فلسفه سياسي برگزار شد
نشست «انقلاب اسلامي و توسعه فلسفه سياسي» از سلسله نشست هاي چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي با ارائه حجت اسلام والمسلمين احمدرضا يزداني مقدم و آقايان شريف لک زايي و محمد پزشکي و دبيري علمي رجبعلي اسفنديار(اعضاي هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي) در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار شد.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست علمی انقلاب اسلامی و آزادی برگزار شد
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران نشست علمی «انقلاب اسلامی و آزادی» در روز پنجشنبه 22 شهریور ماه 1397 در سالن امام مهدی (عج) با حضور دکتر شریف لک زایی، دکتر رجبعلی اسفندیار و دبیری دکتر محمد پزشگی برگزار شد.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست علمی انقلاب اسلامی و رشد و پیشرفت همه جانبه برگزار شد
نشست علمی انقلاب اسلامی و رشد و پیشرفت همه جانبه در روز پنجشنبه 22 شهریورماه با حضور دکتر علیرضا صدرا به عنوان ارائه دهنده و دکتر شریف لک زایی به عنوان دبیر علمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست علمی انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی برگزار شد
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛ نشست علمی «انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی» با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک و دبیر علمی دکتر علیرضا زهیری برگزار شد.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست علمی با عنوان انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی بر گزار شد
هشتمین نشست از سلسله نشست‌های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با عنوان انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی و با دبیر علمی دکتر شریف لک زایی در تاریخ 15 شهریور 1397 برگزار شد.
به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی؛
نشست علمی انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و امامت و رهبری برگزار شد
نشست علمی ولایت فقیه و امامت و رهبری از سلسله نشستهای چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی با مشارکت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در مورخ هیجدهم شهریورماه با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک‌ زایی و دبیری حجت الاسلام علی اصغر نصرتی برگزار شد.

لیست آثار منتشر شده گروه فلسفه سیاسی
لیست آثار منتشر شده گروه فقه سیاسی
لیست آثار منتشر شده گروه علوم سیاسی
در سال 1397؛
پرتوی از مدیریت امام خمینی منتشر شد
تجربه مدیریتی امام خمینی بیانگر الگویی ارزشمند از مدیدیت اسلامی است که متاثر از ابعاد شخصیتی، عرفانی، وحیانی و عقلانی می باشد. ابعاد این الگوی مدیریتی شامل معنویت(خدامحوری)، خدمتگزاری، بصیرت و کرامت است که بر انگیزه های مادی و معنوی تاکید می کند. مشورت در تصمیم گیری، داشتن چشم انداز و اهتمام به نظارت از شاخصه های عمده ابن الگو است.
در سال 1396؛
آرمان‌شهر مهدوی در انديشۀ سياسي اسلامی
کتاب حاضر با هدف تبیین الگوی آرمانی نظام سیاسی مطلوب شیعی در چارچوب مهدویت نگارش شده است. آرمان‌شهر مهدوی ظرفیت تحقّق تمامی ابعاد اسلام را داشته، الگویی جامع و کارآمد ارائه کرده است و بزرگ‌ترین سرمایۀ اجتماعی برای هدایت نسل‌ها و عصرها تلقی می‌گردد.
در سال 1396؛
روایات سیاسی – حکومتی غررالحکم
کتاب حاضر درصد است با گزینش روایات عرصه سیاست و حکومت، از کتاب «غرر الحکم»، و با دسته بندی و ایجاد نظمی منطقی برای این روایات، روایاتی تخصّصی در گستره سیاست و حکومت را در راستای اموری چون: «هدایت و تدبیر جامعه»، «اداره مطلوب حکومت اسلامی»، «ارائه دیدگاه‌های شریعت در خصوص ارکان و مولفه‌های حکومت»، «تبیین اخلاق سیاسی حاکم و کارگزاران» و «عواملی که در زوال و بقای حکومت دینی، موثر هستند» را به محققان، سیاستمداران، کارگزاران و حاکمان اسلامی ارائه نماید.
در سال 1396؛
اندیشه سیاسی علامه محمدحسین کاشف الغطاء
علامه محمدحسین کاشف‌الغطاء از مجتهدان و فقیهانِ زمان‌شناسی بود که خود را وقف علم و دانش کرد و در مسیر تهذیب نفس گام نهاد و برای خدمت به جامعه، کمر همت بست. او برای مبارزه و اصلاح‌گری، داشتن اندیشه و نظام سیاسیِ منسجم را ضرورت انکارناپذیری می‌دانست، از همین رو نظام، مطلوب سیاسی خود را ارائه داد. اثر حاضر، شرح و بسط زندگی و زمانه و نیز نگرگاه‌های سیاسی اوست.
درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی
درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی
مباحث سیاسی بحارالانوار
مباحث سیاسی بحارالانوار
روحانیت و انقلاب اسلامی
روحانیت و انقلاب اسلامی
هرمنوتیک و اجتهاد در فقه سیاسی
هرمنوتیک و اجتهاد در فقه سیاسی
مبانی فلسفه سیاسی مشاء
دانش سیاسی در ایران مجموعه گفتگوها
انتخابات از نگاه فقه
العالمیة الإسلامیّة
جمهوری اسلامی ایران و شهروندی (مبانی و اصول)
اندیشه سیاسی امام خمینی; و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران
نقد و ارزیابی عرفی گرایی در جمهوری اسلامی ایران
عقل و سیاست در اندیشه سیاسی ایران معاصر
تمایزات فقه و فقه سیاسی
نقد و بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه
مبانی معرفتی تفسیر سیاسی قرآن
نقد نگرش های حداقلی در فقه سیاسی
چشم‌انداز دانش سیاسی در ایران (جلد اول: مجموعه مقالات)

افتخارات
لیست آثار برگزیده پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

                                                                                                                                 
- آثار برگزیده کتاب سال حوزه:


 
ردیف عنوان مؤلف سال
1 اندیشه سیاسی فارابی محسن مهاجرنیا 1380
2 اندیشه سیاسی شیخ طوسی محمدرضا موسویان 1380
3 اندیشه سیاسی محقق سبزواری نجف لک­زایی 1380
4 تحفه الملوک به کوشش عبدالوهاب فراتی 1381
5 اندیشه سیاسی صدرالمتألهین نجف لک­زایی 1381
6 آزادی در فلسفه سیاسی اسلام منصور میراحمدی 1381
7 اندیشه سیاسی علامه مجلسی ابوالفضل سلطان­محمدی 1381
8 اندیشه سیاسی ابن عامری علی فریدونی 1383
9 نظارت بر قدرت در فقه سیاسی سید سجاد ایزدهی 1388
10 کتاب پیامد سیاست ها و برنامه های توسعه ج.ا.ا سید محمد تقی آل غفور 1392


- آثار برگزیده کنگره دین ­پژوهان کشور:

 
 
ردیف عنوان مؤلف سال
1 مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام سیدعبدالقیوم سجادی 1381
2 اندیشه سیاسی صدرالمتألهین نجف لک­زایی 1381
3 چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی محمد پزشکی 1382
4 مردم­سالاری دینی مسعود پورفرد 1383
5 روش­شناسی دانش سیاسی تمدن اسلامی جمعی از محققان 1385
6 اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی اسلام نجمه کیخا 1385
7 کتاب مباحث سیاسی بحارالانوارج1 ابوالفضل سلطان محمدی 1393
8 کتاب روحانیت و تجدد عبدالوهاب فراتی 1393
9 انتخابات از نگاه فقه روح الله شریعتی 1394
10 درآمدی بر فلسفه سیاسی صدرالمتألهین سید خلیل الرحمان طوسی 1395
 
- دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلام:

 
ردیف عنوان مؤلف رتبه سال
1 چالش سیاست دینی و نظم سلطانی دکتر نجف لک­زایی اثر برتر بخش عادی 1385
2 آزادی در فلسفه سیاسی اسلام دکتر منصور میراحمدی اثر شایسته قدردانی 1385
3 ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسلام ترجمه مصطفی فضائلی اثر شایسته قدردانی 1385
4 اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری علی فریدونی اثر شایسته قدردانی 1385
5 اندیشه سیاسی اخوان­الصفا علی فریدونی اثر شایسته قدردانی 1385
6 اندیشه سیاسی صدرالمتألهین دکتر نجف لک­زایی اثر شایسته قدردانی 1385
7 اندیشه سیاسی فارابی محسن مهاجرنیا اثر شایسته قدردانی 1385
8 اندیشه سیاسی فاضل مقداد سید محمدرضا موسویان اثر شایسته قدردانی 1385
9 اندیشه سیاسی مسکویه محسن مهاجرنیا اثر شایسته قدردانی 1385
10 بررسی تطبیقی نظریه­های ولایت فقیه شریف لک­زایی اثر شایسته قدردانی 1385
11 چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی محمد پزشگی اثر شایسته قدردانی 1385
12 مردم­سالاری دینی مسعود پورفرد اثر شایسته قدردانی 1385
13 وجوه سیاسی فلسفه شیخ شهاب­الدین سهروردی رجبعلی اسفندیار اثر شایسته قدردانی 1385
14 مسئله­شناسی مطالعات سیاسی اسلامی دکتر سیدصادق حقیقت اثر شایسته قدردانی 1385
.
- آثار برگزیده جشنواره بین المللی فارابی:

 
ردیف عنوان مولف رتبه تاریخ برگزاری
1 نظارت بر قدرت در فقه سیاسی سید سجاد ایزدهی اثر شایسته قدردانی 1388
.
- آثار برگزیده کتاب سال دانشجویی:

 
ردیف عنوان مؤلف سال
1 اندیشه سیاسی صدرالمتألهین نجف لک­زایی 1381
2 تحفه الملوک ج 1 و 2 به کوشش عبدالوهاب فراتی 1381
3 مردم­سالاری دینی مسعود پورفرد 1385
4 صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسلام محمد پزشکی 1388
.
- برگزیدة دومین نمایشگاه مراکز علمی
پژوهشی حوزه علمیه قم:
 
ردیف عنوان سال
1 غرفه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی 1381
.
- برگزیدة جشنواره شیخ طوسی:

 
ردیف عنوان مؤلف سال
1 مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام سیدعبدالقیوم سجادی 1383
.
- آثار برگزیده جشنواره آیین و خرد:

 
ردیف عنوان مؤلف سال
1 مردم سالاری دینی مسعود پورفرد 1384
2 اسلام و جهانی شدن سیدعبدالقیوم سجادی 1384
3 مجموعه آثار تاریخ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان متعدد 1384
.
- برگزیده جشنواره مرزبانی وحی و خرد:

 
ردیف عنوان مؤلف سال
1 مجموعه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان متعدد 1387
.
- کتاب سال جمهوری اسلامی ایران:

 
ردیف عنوان مؤلف سال
1 چالش سیاست دینی و نظم سلطانی /  اثر شایسته تقدیر نجف لک­زایی 1387
.
- کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران:

 
ردیف عنوان مؤلف سال
1 مباحث سیاسی بحارالانوارج 1 /  اثر شایسته تقدیر ابوالفضل سلطان محمدی 1390
2 کتاب پیامد سیاست ها و برنامه های توسعه ج.ا.ا / برگزیده کتاب فصل سید محمد تقی آل غفور 1391
.
- جشنواره اندیشه سیاسی امام خمینی(انجمن مطالعات سیاسی حوزه):

 
ردیف عنوان مولف سال
1 انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی احمدرضا یزدانی مقدم 1392
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما